Privacyverklaring

Eureco-Pharma B.V. en Eureco-Pharma Services B.V., hierna “Eureco-Pharma”, neemt uw privacy serieus. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, zogenaamde persoonsgegevens. Middels dataprotectie informeren wij u over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Eureco-Pharma hecht eraan al uw rechten te respecteren en te effectueren.

Verwerken van persoonsgegevens

 • Eureco-Pharma verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.
 • Eureco-Pharma hecht eraan zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Welke gegevens verwerken wij:
  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Adres, postcode en woonplaats;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Bankrekeningnummer;
  • Informatie die u zelf invult, zoals in een bericht in het contactformulier op onze websites;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze websites; IP-adres; en locatiegegevens;
  • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld allergieën (BHV), ziekteverzuim, etc.

Doeleinden

Eureco-Pharma verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het toesturen van offertes en/of het plaatsen van een bestelling;
 • Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het voeren van administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen en facturen;
 • Het kunnen verzenden van door u bestelde producten;
 • Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van Eureco-Pharma;
 • Het afhandelen van informatieaanvragen, waaronder via het contactformulier op onze website;
 • Registratie van bezoekers in onze bedrijfspanden;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, waaronder de administratie- en bewaarplicht;
 • Marketing- en communicatie activiteiten, waaronder het verzenden van (digitale) nieuwsbrieven;
 • Werving en selectie, waaronder sollicitaties;
 • Overige doeleinden op basis van specifieke overeenkomst(en).

Rechtmatige grondslagen

 • Eureco-Pharma verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de AVG:
  • Voldoen aan wettelijke verplichting;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
  • Behartiging van gerechtvaardigd belang;

Doorgifte aan derden

 • Eureco-Pharma kan persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 • Met de derde partij die namens en in opdracht van Eureco-Pharma uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Eureco-Pharma ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.
 • In beginsel verstrekt Eureco-Pharma geen persoonsgegevens aan derden buiten de EER tenzij hiervan wordt afgeweken per individuele overeenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

 • Eureco-Pharma hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van art. 32 AVG en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Eureco-Pharma gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een ITleverancier, zal Eureco-Pharma in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over passende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

 • Eureco-Pharma bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is volgens de AVG voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking.

Uw AVG-privacyrechten

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen;
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Effectueren van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Wilt u een beroep doen op uw rechten, dan wordt u verzocht een e-mail te sturen naar Eureco-Pharma (info@eureco-pharma.nl). Uw verzoek wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen. In dit kader hanteren wij een zorgvuldig identificatieproces voor u als verzoeker ter borging van uw dataprotectie zoals hierna beschreven.

 • Om zeker te weten dat het verzoek ter zake de betreffende persoonsgegevens door de juiste persoon wordt gedaan, verzoeken wij u ter controle een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. U kunt hier de KopieID-app voor gebruiken. Eureco-Pharma neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Indien het daartoe noodzakelijk is om het verzoek in persoon te doen, vertrouwen wij op de medewerking van de verzoeker.

Cookies

 • Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Eureco-Pharma te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Eureco-Pharma op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
 • Deze cookies gebruiken wij voor deze doeleinden:
  • WordPress session cookies (houd bij of je bent ingelogt etc.);
  • PHP session ID (Houd bij wie er op de site is);
  • GEO-location cookie (houd bij in welke regio je zit en zorgt ervoor dat op je juiste vertaling van de website komt);
  • Font awesome trackers (markering locatie op google).

 

Aanpassing dataprotectieverklaring

 • Eureco-Pharma kan deze dataprotectieverklaring in de loop der tijd wijzigen. Alle belanghebbenden wordt aangeraden de website www.eureco-pharma.nl, indien gewenst, te bezoeken voor de meest recente stand van zaken.

Vragen en contact

 • Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze dataprotectieverklaring kunt u contact opnemen met de afdeling HR:
  • Telefonisch : +31 88 1800 501
  • E-Mail : hr@eureco-pharma.nl
  • Post : Eureco-Pharma B.V., o.v.v. Privacy, Boelewerf 2, 2987 VD Ridderkerk

Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat wij met de gebruikelijke zorgvuldigheid uw verzoek zullen behandelen.

Heeft u een vraag of verzoek?
Bel ons dan gerust of stuur een e-mail.

Heeft u een vraag of verzoek?
Bel ons dan gerust of stuur een e-mail.

Heeft u een vraag of verzoek?
Bel ons dan gerust of stuur een e-mail.

Schrijf je in voor onzenieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onze geneesmiddelen, services en innovaties. Na inschrijving sturen wij bij goedkeuring een bevestiging van de aanmelding.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onze geneesmiddelen, services en innovaties.
Na inschrijving sturen wij bij goedkeuring een bevestiging van de aanmelding.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en onze geneesmiddelen, services en innovaties. Na inschrijving sturen wij bij goedkeuring een bevestiging van de aanmelding.