Algemene voorwaarden

1. Informatie over de onderneming

Eureco-Pharma B.V., statutair gevestigd te Ridderkerk en zaak doende aan de Boelewerf 2 (2987 VD) Ridderkerk KvK nummer 24263138 BTW nummer 804703875.B.01

2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • EURECO-PHARMA B.V.: de onderneming zoals beschreven in artikel 1.
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Goederen: zaken en/of (vorderings)rechten en/of diensten.
  • Wederpartij: iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon dan wel samenwerkingsverband van één of meer personen en / of één of meer rechtspersonen, inclusief de groepsvennootschappen daarvan, die een overeenkomst sluit met EURECOPHARMA B.V. of een order plaatst bij EURECO-PHARMA B.V..
  • Partijen: EURECO-PHARMA B.V. en haar Wederpartij gezamenlijk.
  • CIF condities: Cost Insurance Freight.
  • EXW condities: Ex. Works.

3. Werking van deze Algemene Voorwaarden

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen EURECO-PHARMA B.V. en de Wederpartij, inclusief maar niet beperkt tot (verzoeken om) offertes, aanbiedingen, inkooporders en elke rechtsbetrekking die daaruit voortvloeit. EURECO-PHARMA B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij uitdrukkelijk van de hand.
3.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien EURECO-PHARMA B.V. deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
3.3. Alle bedragen genoemd in deze Algemene Voorwaarden luiden steeds exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
3.4. Al hetgeen door Partijen reeds voor het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het onderwerp daarvan is gepresteerd, wordt geacht te zijn uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3.5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, doet die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet af aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

4. Totstandkoming van een overeenkomst

4.1. Alle door EURECO-PHARMA B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eerder gedane aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen bij het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
4.2. Aan illustraties, beschrijvingen en verpakkingen, door EURECO-PHARMA B.V. aan de Wederpartij getoond kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3. Een overeenkomst tussen Partijen kan enkel tot stand komen indien deze overeenkomst schriftelijk door EURECO-PHARMA B.V. is bevestigd aan de Wederpartij, dan wel indien EURECO-PHARMA B.V. een order van de Wederpartij feitelijk uitvoert.
4.4. Bij de bestelling van meerdere Goederen door de Wederpartij is er sprake van gescheiden en van elkaar onafhankelijke aanbiedingen voor het aangaan van meerdere koop- of dienstverleningsopdrachten te weten: een voor elke afzonderlijk(e) besteld(e) goed of dienst. Indien EURECO-PHARMA B.V. vaststelt dat afzonderlijke Goederen bij wijze van uitzondering niet meer beschikbaar zijn, of op juridische gronden niet meer kunnen worden geleverd, aanvaardt EURECO-PHARMA B.V. de aanbiedingen tot het aangaan van een overeenkomst slechts met betrekking tot de beschikbare of leverbare Goederen.

5. Levering door EURECO-PHARMA B.V.

5.1. Levering van Goederen door EURECO-PHARMA B.V. geschiedt binnen Nederland op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres onder de CIF condities.
5.2. Levering van Goederen door EURECO-PHARMA B.V. geschiedt aan een buiten Nederland gevestigde onderneming onder de EXW condities.
5.3. EURECO-PHARMA B.V. behoudt zich de wijze van verpakking en transport van de Goederen voor.
5.4. EURECO-PHARMA B.V. is gerechtigd een order in gedeelten te leveren en voor iedere afzonderlijke levering een factuur aan de Wederpartij te zenden.
5.5. Door EURECO-PHARMA B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, maar indicaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
5.6. Tenzij een fatale termijn is overeengekomen, geeft overschrijding van de leveringstermijn de Wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
5.7. De Wederpartij is gehouden om bij de uitvoering van de overeenkomst door EURECOPHARMA B.V. al datgene te doen waardoor EURECO-PHARMA B.V. een tijdige en correcte levering kan verrichten.
5.8. Bij niet-naleving van voornoemde verplichting is een overeengekomen uiterste leveringstermijn niet meer fataal en/of bindend.
5.9. Indien de Wederpartij bestelde Goederen niet onverwijld kan afnemen, is zij verplicht aan EURECO-PHARMA B.V. de opslagkosten volgens het bij EURECO-PHARMA B.V. gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de Goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
5.10. Indien bij EURECO-PHARMA B.V. gerede twijfel bestaat over de betalingscapaciteit van de Wederpartij, is EURECO-PHARMA B.V. bevoegd haar levering(en) op te schorten, onverminderd haar recht op beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 10, totdat de Wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door EURECO-PHARMA B.V. als gevolg van deze vertraagde levering geleden schade conform artikel 5.10.

6. Prijs en betaling

6.1. Verkoopprijzen worden door EURECO-PHARMA B.V. vastgesteld naar de geldende prijzen en tarieven op de datum van aflevering.
6.2. Alle door EURECO-PHARMA B.V. genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.
6.3. Voor uitvoering van orders worden administratie- en verzendkosten in rekening gebracht conform het schema in Bijlage I. Bij nalevering door EURECO-PHARMA B.V. worden geen administratie-en verzendkosten in rekening gebracht.
6.4. Voor leveringen aan Wederpartijen wordt voor spoedorders een bedrag in rekening gebracht conform het schema in Bijlage I. Bij uitvoering van een nooddienst (levering buiten kantooruren) wordt een bedrag in rekening gebracht conform Bijlage I.
6.5. Betalingskorting kan enkel schriftelijk door EURECO-PHARMA B.V. aan de Wederpartij worden verleend. Het bedrag van de korting, alsmede de artikelen waarover deze wordt verleend, wordt door EURECO-PHARMA B.V. steeds vermeld op de factuur. Ten onrechte genoten betalingskorting zal alsnog in rekening worden gebracht.
6.6. EURECO-PHARMA B.V. is bevoegd om de overeengekomen verkoopprijs te verhogen in geval van kostprijsverhogende omstandigheden die daartoe gelet op hun aard en omvang in redelijkheid aanleiding geven, zoals loonsverhoging, verhoging van materiaal- en grondstofprijzen, verhoging van het omzetbelasting tarief en overige prijsstijgingen die leiden tot verhoging van de kostprijs.
6.7. De door EURECO-PHARMA B.V. gehanteerde verkoopprijs omvat uitsluitend, tenzij anders overeengekomen, de prijs voor de Goederen, de kosten van de verpakking en de verzendkosten binnen Nederland.
6.8. De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van EURECO-PHARMA B.V. zekerheid te stellen voor hetgeen zij aan EURECO-PHARMA B.V. verschuldigd is, zowel voor bestaande als voor toekomstige vorderingen.
6.9. Onverminderd haar overige bevoegdheden is EURECO-PHARMA B.V. gerechtigd om in geval van twijfel aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij het stellen van zekerheid voor de betaling, dan wel vooruitbetaling van de leveringen aan de Wederpartij te verlangen.
6.10. Opschorting van enige verplichtingen door de Wederpartij is uitgesloten.
6.11. Bij niet tijdige betaling is EURECO-PHARMA B.V. gerechtigd haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, totdat volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden.
6.12. Verrekening door de Wederpartij van vorderingen die zij op EURECO-PHARMA B.V. heeft of stelt te hebben, is uitgesloten.
6.13. EURECO-PHARMA B.V. behoudt zich het recht voor al hetgeen zij aan de Wederpartij verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Wederpartij aan EURECO-PHARMA B.V. verschuldigd is.
6.14. De betalingstermijn bedraagt dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, of van overheidswege of door derden een andere termijn wordt voorgeschreven. Indien na deze termijn geen integrale betaling heeft plaatsgevonden is de Wederpartij in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling daarvoor vereist is.
6.15. Door EURECO-PHARMA B.V. aan de Wederpartij toegezonden facturen worden als aanvaard beschouwd, indien de Wederpartij niet binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.
6.16. De Wederpartij is na het intreden van verzuim over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 Burgerlijk Wetboek. Tevens vergoedt de Wederpartij aan EURECO-PHARMA B.V. alle aan de inning van het verschuldigde bedrag verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
6.17. Iedere betaling door de Wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. EURECO-PHARMA B.V. behoudt zich het eigendom van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de Wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de Wederpartij aanwezige zaken, geleverd door EURECO-PHARMA B.V., worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
7.2. Het eigendomsvoorbehoud over de door EURECO-PHARMA B.V. geleverde zaken strekt zich tevens uit tot met deze zaken gemaakte nieuwe zaken.
7.3. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft EURECO-PHARMA B.V. onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door EURECO-PHARMA B.V. geleverde en nog steeds bij de Wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de Wederpartij.
7.4. De Wederpartij dient alle nodige maatregelen te nemen om te waarborgen dat de door EURECO-PHARMA B.V. geleverde zaken kenbaar en individualiseerbaar blijven. Voorts dient de Wederpartij het eigendomsrecht van EURECO-PHARMA B.V. bij beslag door derden kenbaar te maken.
7.5. EURECO-PHARMA B.V. is gerechtigd, indien de Wederpartij zijn financiële verplichtingen niet correct of niet tijdig nakomt of in betalingsmoeilijkheden dreigt te gaan verkeren, zich bij de Wederpartij van de aanwezigheid en de toestand van de geleverde zaken te overtuigen en voorts de zaken zonder rechterlijke tussenkomst weer tot zich te nemen.
7.6. De Wederpartij is gerechtigd over de geleverde zaken te beschikken in diens normale bedrijfsuitvoering. De Wederpartij is daarbuiten niet bevoegd zonder toestemming van EURECO-PHARMA B.V. de aan de Wederpartij geleverde zaken, die nog niet volledig betaald zijn, te bezwaren of over te dragen of daarover te beschikken op wat voor wijze dan ook.
7.7. De Wederpartij doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot reeds geleverde en nog te leveren zaken. De Wederpartij zal geen beslag (doen) leggen op voornoemde zaken.

8. Non-conformiteit

8.1. De Wederpartij dient bij ontvangst van de Goederen te controleren of de Goederen overeenkomstig haar bestelling en de paklijst van EURECO-PHARMA B.V. zijn geleverd.
8.2. Indien de Goederen niet overeenkomstig de bestelling van de Wederpartij en/of de paklijst van EURECO-PHARMA B.V. zijn geleverd, dient de Wederpartij dat binnen 3 dagen na levering schriftelijk te melden aan EURECO-PHARMA B.V. onder opgave van het nummer van de paklijst en -indien van toepassing – het serie of chargenummer van de geleverde Goederen.
8.3. Bij gebreke van een tijdige melding zoals genoemd in artikel 8.2., vervallen de (eventuele) rechten van de Wederpartij met betrekking tot nakoming en schadevergoeding in verband met non-conformiteit van de geleverde Goederen en worden de geleverde Goederen geacht volledig te beantwoorden aan de overeenkomst. De geleverde Goederen worden in ieder
geval geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien de Wederpartij deze Goederen in gebruik heeft genomen of aan derden heeft geleverd.
8.4. Indien de Wederpartij een melding doet zoals genoemd in artikel 8.2., dient de Wederpartij EURECO-PHARMA B.V. onverwijld in de gelegenheid te stellen om onderzoek te (laten) doen naar de gestelde non-conformiteit en dient de Wederpartij aan EURECO-PHARMA B.V. daartoe alle medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van de Wederpartij op EURECO-PHARMA B.V. vervalt.
8.5. Betrekkelijk geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking van de Goederen ten opzichte van de bestelling van de Wederpartij of de paklijst van EURECO-PHARMA B.V. leveren geen grond op voor een melding zoals genoemd in artikel 8.2. en maken niet dat de Goederen non-conform zijn.
8.6. Non-conformiteit of een melding zoals genoemd in artikel 8.2. geeft de Wederpartij niet het recht een levering in het geheel of ten dele te weigeren dan wel de op haar rustende betalingsverplichtingen op te schorten.

9. Retourzending

9.1. Het retourneren van Goederen door de Wederpartij is niet toegestaan, tenzij EURECOPHARMA B.V. daarvoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Retourzending dient altijd voorzien te zijn van temperatuurregistratie indien het geneesmiddelen betreft.
9.2. Een retourverzoek dient schriftelijk binnen 3 dagen na levering van de Goederen te zijn ontvangen.
9.3. Onterecht door de Wederpartij geretourneerde Goederen, of Goederen die worden geretourneerd zonder dat daarbij het bepaalde in artikel 9.1. en artikel 9.2. van deze Algemene Voorwaarden in acht wordt genomen, zullen door EURECO-PHARMA B.V. worden teruggezonden aan de Wederpartij, op diens kosten.

10. Ontbinding

10.1. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is EURECO-PHARMA B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring indien bij de Wederpartij een (stille) bewindvoerder wordt aangesteld, de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de Wederpartij, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling dan wel door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
10.2. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor verkrijging van de benodigde vergunningen, goedkeuringen en licenties. EURECO-PHARMA B.V. is gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij te ontbinden indien vast komt te staan dat de Wederpartij niet de voor levering, bezit, opslag of doorverkoop van de Goederen benodigde vergunningen, goedkeuringen of licenties heeft verkregen.
10.3. Indien zich één van de voornoemde gevallen voordoet, is de Wederpartij gehouden EURECO-PHARMA B.V. daar onverwijld van op de hoogte te stellen.
10.4. Door de ontbinding worden alle vorderingen van EURECO-PHARMA B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
10.5. In geval van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst is de Wederpartij verplicht de door EURECO-PHARMA B.V. geleden schade te vergoeden.

11. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1. In geval van overmacht heeft EURECO-PHARMA B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat de Wederpartij uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
11.2. Onder omstandigheden die overmacht opleveren worden in ieder geval begrepen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, onlusten, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen en/of halffabricaten- en hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, stremmingen in het vervoer, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers en iedere omstandigheid die niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van EURECO-PHARMA B.V. komt, zoals voor EURECO-PHARMA B.V. niet voorzienbare of buiten haar macht liggende omstandigheden.
11.3. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal EURECO-PHARMA B.V. de Wederpartij hiervan onverwijld in kennis stellen.

12. Aansprakelijkheid, verjaring en schadevergoeding

12.1. EURECO-PHARMA B.V. is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade opgetreden als gevolg van een gebrek aan de zaak of te late leveranties en evenmin voor schade door onjuiste adviezen, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EURECOPHARMA B.V.. Deze beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing ten aanzien van aansprakelijkheid van ondergeschikten en hulppersonen van EURECO-PHARMA B.V. die bij de overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.
12.2. In het geval EURECO-PHARMA B.V. jegens de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst op grond waarvan zij een zaak of zaken moest leveren, zijn de aanspraken van de Wederpartij beperkt tot het door EURECO-PHARMA B.V. doen terugnemen en vervangen van die zaak of zaken, of tot het door EURECO-PHARMA B.V. (naar evenredigheid) crediteren, en in voorkomend geval terugbetalen, van de koopprijs met betrekking tot die zaak of zaken. Zulks ter keuze van EURECO-PHARMA B.V..
12.3. Alle rechtsvorderingen van de Wederpartij jegens EURECO-PHARMA B.V. uit hoofde van de overeenkomst vervallen één jaar na het moment waarop schade is ontstaan, dan wel de Wederpartij daarmee bekend is geworden.

13. Intellectuele eigendom

13.1. Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijk overeengekomen afspraken komen intellectuele eigendomsrechten uitsluitend toe aan EURECO-PHARMA B.V..
13.2. Indien een opdracht wordt uitgevoerd naar ontwerp, (technische) tekeningen of specificatie van, door of namens EURECO-PHARMA B.V. aan de Wederpartij verstrekt, vrijwaart de Wederpartij EURECO-PHARMA B.V. tegen alle aanspraken in verband met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

14. Contractsovername

14.1. EURECO-PHARMA B.V. is te allen tijde gerechtigd om de rechten en verplichtingen ten aanzien van een overeenkomst over te dragen. De Wederpartij stemt bij voorbaat in met een overdracht van de rechten en verplichtingen uit een overeenkomst.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en rechtsbetrekkingen waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2. Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan, uit welke hoofde dan ook, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, Nederland.

If you have a question or request,please don't hesitate to give us a call or send us an email.

If you have a question or request,
please don’t hesitate to give us a call or send us an email.

If you have a question or request, please don't hesitate to give us a call or send us an email.

Subscribe to ournewsletter

Please sign up for our newsletter. Stay informed about the latest updates and our medicines, services, and innovations. After signing up, we will send a confirmation of your registration upon approval..

Subscribe to our newsletter

Please sign up for our newsletter. Stay informed about the latest updates and our medicines, services, and innovations. After signing up, we will send a confirmation of your registration upon approval..

Subscribe to our newsletter

Please sign up for our newsletter. Stay informed about the latest updates and our medicines, services, and innovations. After signing up, we will send a confirmation of your registration upon approval..